هویت سازمانی چیست - سپنج

برای یافتن این معنا که هویت سازمانی چیست، باید به چگونگی کار یک سازمان، نزدیک تر شد. سازمان ها سیستم های اجتماعی هستند که برای رسیدن به اهدافی معین ایجاد می شوند. آنها شامل عناصری هستند که به صورت یک پیکر واحد شکل داده شده اند و یک قصد و منظور دارد.

طراحی سایت ، سپنج

قطعاً همه ی شما لباس به تن دارید اما چه نوع لباسی؟ انسان همواره در حال تعامل و برقراری ارتباط با سایر هم نوعانش است؛ ارتباطاتی در عرصه های مختلف؛ ارتباط با اعضای خانواده، با دوستان، با همکاران، ارباب رجوع، رئیس و غیره و غیره. ارتباطاتی که اصل و اساس زندگی او را تشکیل می دهند و می توان گفت بدون برقراری ارتباط زندگی کردن امکان ندارد.

آرم و لوگو چیست

لوگو یا نشانه نمادیست برای بیان کردن یک عبارت یا القا نمودن یک مفهوم.

تبلیغات ، سپنج

مشاوره:

احتمالاً انسان مشورت کردن و نظرخواهی را پس از یادگیریِ برقراری ارتباط با دیگر هم نوعانش آغاز کرده است. امروزه معنای مشاوره یک فرآیند ادامه‌دار است که اگر برایش آغاز و میانه‌ای تعریف کنیم باز هم نمی‌توانیم هیچگونه پایانی برایش متصور شویم.